UCHWAŁA Nr XXIX/289/2009
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE MŁP.
z dnia 27 czerwca 2009 r.

w sprawie 440-lecia lokacji miasta Sokołowa Młp.

powrot powrót


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591  z późn. zmianami/

Rada Miejska w Sokołowie Młp. postanawia co następuje:

§ 1


W związku z 440 leciem lokacji miasta Sokołowa Małopolskiego przyjąć uchwałę następującej treści :

        Dzieje małych wspólnot składają się na dzieje Ojczyzny, a ich kultura buduje kulturę całego narodu. Świadomi odpowiedzialności za obecny i przyszły kształt naszego Miasta i Gminy z dumą świętujemy jubileusz 440 lecia lokacji Sokołowa Młp. - serca naszej Małej Ojczyzny. Widzimy, jak ten doniosły dla nas akt, wręczony Janowi Pileckiemu, pierwszemu właścicielowi Sokołowa, łączy sprawy naszej lokalnej wspólnoty ze sprawami Rzeczpospolitej. Akt lokacyjny był bowiem dokumentem króla Zygmunta Augusta i został wydany na Sejmie Lubelskim 1569 roku, tym samym, który połączył na ponad 200 lat narody Polski i Litwy w Unii Lubelskiej.

        Czując się spadkobiercami tradycji naszych przodków, którzy żyli od stuleci w Sokołowie, którzy tworzyli jego dobrobyt i kulturę opartą na szacunku do człowieka, miłości Boga i Ojczyzny, wyrażamy wielki hołd przeszłym pokoleniom obywateli naszego miasta i okolicy. Ich praca i uznawane wartości zostały i nam przekazane. Tworzą one fundament naszych działań dla Ziemi Sokołowskiej.

        Chylimy czoło przed długim szeregiem patriotów, którzy wyrośli na żyznej narodowej glebie Sokołowszczyzny i oddawali swoje życie za Polskę, walcząc w powstaniach narodowych, w Legionach Józefa Piłsudskiego, na frontach pierwszej i drugiej wojny światowej, w ponurych czasach komunistycznego zniewolenia.
        Ich krew nie poszła na marne, a przykład jest dla nas wzorem służby dla  Polski. Ich wartości chcemy przekazać przyszłym pokoleniom.

        Dokonana 440 lat temu lokacja miasta Sokołowa dobrze służyła wspólnocie lokalnej i Polsce.
Chcemy być godnymi kontynuatorami tych pięknych tradycji.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Nykiel

 

powrot powrót

Copyright 2009 blolek